Evidente privaatrechtelijke belemmering beperkt maximale invulling

| jul 16, 2014 | Planschade
Evidente privaatrechtelijke belemmering beperkt maximale invulling

De Drie Torens Bij besluit van 11 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk krachtens artikel 19 lid 1 WRO vrijstelling verleend van de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Steenvoorde 1’ en een bouwvergunning verleend voor de bouw van 132 appartementen, verdeeld over drie torens met elk vijftien bouwlagen. ...

Ingrijpen provincie Utrecht in kantorenmarkt

  Op 14 januari 2014 heeft de provincie Utrecht met een persbericht bekend gemaakt als eerste provincie in Nederland de leegstand van kantoren actief te zullen aanpakken. De provincie kiest daarbij enerzijds voor het versnellen van de herbestemming en transformatie van kantoorlocaties en anderzijds het schrappen van de helft van nieuwe plannen voor kantoren. De ...

Uitleg begrip ‘onroerende zaak’ artikel 6.2 Wro

Rechtbank Oost-Brabant | 12 augustus 2013 | ECLI:NL:RBOBR:2013:4413 – Grondslag voor berekening normaal maatschappelijk risico appartement bij planschade. Rechtbank verstaat onder het begrip ‘onroerende zaak’ uit artt. 6.1 en 6.2 Wro een gebouwd eigendom of gedeelte daarvan dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Het gaat hierbij volgens ...

Vereniging zonder volmacht geen belanghebbende in onteigeningsprocedure

Vereniging zonder volmacht geen belanghebbende in onteigeningsprocedure

In het KB van 30 augustus 2013, nr. 13.001697, heeft de Kroon overwogen dat een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in beginsel uitsluitend een zienswijze kan indienen op het ontwerp-KB met het oogmerk de (algemene en) collectieve belangen van de aangesloten leden, zoals omschreven in haar statuten, te behartigen. Indien een vereniging (ook) de individuele belangen ...

Uitwerkingsplan niet bij planvergelijking betrokken

Bij uitspraak van 1 augustus 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX3316) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overwogen dat, omdat een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 6.1 lid 2 aanhef en onder b Wro wordt aangemerkt als een zelfstandige oorzaak van schade, bij de planvergelijking een in een bestemmingsplan opgenomen ontheffingsmogelijkheid bij de maximale invulling van dat ...

Koopovereenkomst al voldoende om voorzienbaarheid aan te nemen

Koopovereenkomst al voldoende om voorzienbaarheid aan te nemen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft al bij uitspraak van 20 oktober 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BO1122, die ik al eerder heb besproken) overwogen, dat de planologische wijziging voorzienbaar is voor de eigenaar van een perceel die in privé om vergoeding vraagt van geleden planschade, terwijl hij voor aankoop van het perceel namens een projectontwikkelaar ...

Aan planschaderisicoanalyse kunnen geen rechten worden ontleend

| jul 24, 2013 | Planschade

In het hoger beroep van de uitspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch van 22 maart 2012 (Rb. ’s-Hertogenbosch 22 maart 2012, ECLI:NL:RBSHE:BZ1660) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nogmaals bevestigd, in lijn met eerdere uitspraken, dat aan een planschaderisicoanalyse geen rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 20d Tracéwet bevat een planschaderegeling!

Artikel 20d Tracéwet bevat een planschaderegeling!

Op 28 november 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een reeks van uitspraken gedaan in de hoger beroepen tegen de uitspraken van de Rechtbank Zutphen (Rb. Zutphen 30 november 2011, ECLI:NL:RBZUT:2011:BU7459) en de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Rb. ’s-Hertogenbosch 24 januari 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BV2168), die ik eerder heb besproken.

Passieve risicoaanvaarding ondanks zienswijze tegen bestemmingswijziging

| jul 19, 2013 | Planschade

Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eerder heeft overwogen (onder meer uitspraak van 7 november 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB7332), bestaat er geen grond voor het aannemen van passieve risicoaanvaarding, indien onder het oude planologische regime concrete pogingen zijn ondernomen tot realisering van bouwmogelijkheden die onder het nieuwe planologische regime zijn komen te vervallen. In ...

Mogelijke planologische verandering wordt wel genoemd, maar onvoldoende concreet

| jul 18, 2013 | Planschade

De vraag of ten tijde van de aankoop van een woning voor een redelijk denkende en handelende koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie in ongunstige zin zou veranderen is naar vaste jurisprudentie beslissend voor de vraag of schade te voorzien is. Daarbij is van belang of er ...

Wel planschadeovereenkomst, maar geen belanghebbende bij planschadebesluit II

| jul 16, 2013 | Planschade

In de onderhavige uitspraak staat een planschadevergoedingsovereenkomst van vóór de inwerkingtreding van de Spoedwet planschade per 22 juni 2005 en de gevolgen daarvan voor de vraag of diegene, met wie deze overeenkomst is gesloten, belanghebbende is bij een besluit op een aanvraag om schadevergoeding op grond van artikel 49 WRO centraal.

Hoogte en omvang van stacaravans te groot ingeschat in het kader van planvergelijking

| jul 15, 2013 | Planschade
Hoogte en omvang van stacaravans te groot ingeschat in het kader van planvergelijking

Bij tussenuitspraak van 16 juli 2012 stelt de Rechtbank Haarlem het college van burgemeester en wethouders van Wormerland in de gelegenheid om het bestreden besluit te herstellen. Het college is het oneens met deze tussenuitspraak en probeert de rechtbank op inhoudelijke gronden tevergeefs te overtuigen. De rechtbank laat deze gronden buiten beschouwing en vernietigt het ...